Ο ψηφιακός γραμματισμός και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν υπήρξαν ποτέ πιο σημαντικές, γεγονός που απαιτεί ενισχυμένες προσπάθειες σε ολόκληρη την κοινωνία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων από νεαρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Είναι επίσης σημαντικό οι πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης να αντικατοπτρίζουν και να ξεκινούν ανοικτές συζητήσεις σχετικά με φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων, των «φούσκων πληροφόρησης» και των «θαλάμων echo», που ενδέχεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερα ζητήματα στον ψηφιακό τομέα.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω με καθοδήγηση και παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στην ομάδα «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης». Κύριο καθήκον θα είναι να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ EAC και ΓΔ CNECT — στην προετοιμασία κοινών κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (δράση 7 του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027).

Τα μέλη της ομάδας θα υποστηρίξουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα θέματα αυτά μεταξύ της Επιτροπής και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Θα συνδράμουν επίσης την Επιτροπή στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να προωθήσουν καλύτερα τον ψηφιακό γραμματισμό και να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και τη συμμετοχή σε πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουνίου 2021.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2021

 

Αναδημοσίευση Call for experts on tackling disinformation and promoting digital literacy , δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τηλεπικοινωνίες
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ