Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια  εγκαινίασε ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να διαγνώσουν, να συγκρίνουν και να ενισχύσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και, με τον τρόπο αυτό, να καθορίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στον κυβερνοχώρο.

ΜΜΕ και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Οι ΜΜΕ είναι βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη και την καινοτομία της οικονομίας της ΕΕ, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η βελτίωση των πρακτικών κυβερνοασφάλειας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλές ΜΜΕ λόγω των περιορισμένων πόρων και εμπειρογνωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο ENISA έχει αναπτύξει ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο ωριμότητάς τους όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, να εντοπίσουν τα τρωτά σημεία τους και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων, ενισχύοντας παράλληλα τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζουν.

Το νέο εργαλείο αξιολόγησης και τα χαρακτηριστικά του

Η συσκευή δοκιμής είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας για τον προσδιορισμό του επιπέδου ωριμότητας και τη σύγκρισή του με παρόμοιες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα κορυφαίο εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την κυβερνοασφάλεια, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης, με στόχο την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση τριών βασικών τομέων, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι για να διευκολύνουν την αξιολόγηση:

  • άτομα που θα αξιολογήσουν κατά πόσον το προσωπικό είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κυβερνοαπειλές
  • τεχνολογία για την κατανόηση και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας
  • διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός διαθέτει τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

 

Δέσμευση του ENISA έναντι των ΜΜΕ

Ο ENISA στηρίζει τις ΜΜΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση των κινδύνων και των απειλών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, να υποστηρίξουν βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως, και να προωθήσουν στενότερο συντονισμό και ανταλλαγές, διευρύνοντας παράλληλα την κοινότητα των πολλαπλασιαστών.

 

Αναδημοσίευση ENISA releases a maturity assessment tool to help SMEs , δημιουργήθηκε από Laia Güell Paule.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ