Καθώς η Ευρώπη οδεύει προς την ανάκαμψη, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης και προσαρμογής των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και να επιτύχουν συλλογικά τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας για το 2030. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο τέθηκε σε ισχύ την 19 Φεβρουαρίου 2021 και θα παράσχει πάνω από 670 δισ. EUR σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για να λάβουν στήριξη από τον ΜΑΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να καταρτίσουν και να υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία καθορίζουν μια συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων με μακροχρόνιο αντίκτυπο. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2026.

Τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού κάθε εθνικού σχεδίου πρέπει να διατίθεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που προωθούν και ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες.

Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες στα εθνικά σχέδια:

 • Ανάπτυξη και επικαιροποίηση ενοτήτων και προγραμμάτων σπουδών για ψηφιακές δεξιότητες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
 • Να επενδύσουν σε ευκαιρίες κατάρτισης εργατικού δυναμικού μέσω διεπιχειρησιακών κέντρων κατάρτισης·
 • Θέσπιση εθνικού προγράμματος μαθητείας στον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·
 • Αύξηση της προσφοράς πανεπιστημιακών προγραμμάτων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η κυβερνοασφάλεια ή η κβαντική υπολογιστική·
 • Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών και δημιουργία ψηφιακού παιδαγωγικού περιεχομένου·
 • Ενδυνάμωση των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΚΨΚ) για την παροχή κατάρτισης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών.
 • Επένδυση σε ψηφιακό εξοπλισμό για τη στήριξη της παροχής ψηφιακής μάθησης και ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ εταιρειών, Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (ΚΕΑ) και πανεπιστημίων.

Συνολικά, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης αποτελούν βασικά μέσα που θα διασφαλίσουν τη μεγάλη διάδοση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, σε όλα τα επίπεδα.

Όταν το Συμβούλιο εγκρίνει τα εθνικά σχέδια, η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας θα παρουσιάζει επισκόπηση των δράσεων, των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στις οποίες δεσμεύονται τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Αναδημοσίευση  The Recovery and Resilience Facility supports the promotion of digital skills, δημιουργήθηκε από Ieva Spudyte

Μετάφραση είδησης μέσω  Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ