Στις 22 Μαρτίου 2022, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την τελευταία επικαιροποίηση του πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων, DigComp 2.2, με περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών!

Το πρόσφατα επικαιροποιημένο και ενοποιημένο Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp 2.2)  παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων για να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες στην αυτοαξιολόγηση, τον εντοπισμό προσφορών κατάρτισης και την αναζήτηση εργασίας. Χάρη στην επικαιροποίηση αυτή, το DigComp θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ που ορίζονται στην Ψηφιακή Δεκαετία και την ψηφιακή πυξίδα, όσον αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Η νέα επικαιροποίηση αποσκοπεί στη συμμετοχή των πολιτών με εμπιστοσύνη και ασφάλεια στις ψηφιακές τεχνολογίες, λαμβανομένων υπόψη των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η δημιουργία δεδομένων ή νέα φαινόμενα που προκύπτουν από την κρίση της πανδημίας, τα οποία έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για νέες και αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες για τους πολίτες και τους εργαζομένους.

Σχετικά με το DigComp

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp) είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα, η ψηφιακή ικανότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ικανότητες σε όλους τους τομείς του DigComp.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp) παρέχει μια κοινή αντίληψη, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, του τι είναι η ψηφιακή ικανότητα, παρέχοντας μια στέρεη βάση για τη χάραξη πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα, το DigComp έχει εμπνεύσει περισσότερα από 20 εργαλεία σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, σε πολλές ομάδες-στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 

Στόχοι της επικαιροποίησης DigComp 2.2

Το DigComp 2.2 περιλαμβάνει εργαλεία και πόρους για τη στήριξη της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων στους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Europass, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας και το DigCompSat, ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για το πλαίσιο DigComp.

Αυτή η νέα επικαιροποίηση θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση του ρόλου του DigComp στην επίτευξη των στόχων των πρωτοβουλιών της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθώς και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η επικαιροποίηση του DigComp 2.2 θα συμβάλει στη διατήρηση της σημασίας του DigComp για τη μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία, καθώς και για τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Οι νέες εκδόσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το υπάρχον υλικό DigComp, ενοποιώντας προηγούμενες δημοσιεύσεις και παραπομπές. Περιλαμβάνονται επίσης ειδικά παραρτήματα για την αλληλεπίδραση των πολιτών με τα συστήματα ΤΝ και για την εξ αποστάσεως/υβριδική εργασία.

 

Αναδημοσίευση  The latest update DigComp 2.2 is now published!, δημιουργήθηκε από Niamh Thornton

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ