Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη εκπαίδευση και μεγαλύτερη συμβολή των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, αρχής γενομένης από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ολόκληρος ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ψηφιακή και χωρίς αποκλεισμούς.

Καθώς οι ανάγκες σε δεξιότητες εξελίσσονται ταχέως στην Ευρώπη, ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να προσαρμοστεί. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση απαιτούν διαχρονική εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, σε στενή συνεργασία με τους σχετικούς κλάδους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ξεπεραστούν οι σημαντικές ανισότητες όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες σε ολόκληρη την ΕΕ και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ δρομολόγησε δύο πρωτοβουλίες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση:  μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια   και μια πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου  σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δρομολογώντας αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αριστείας και συμμετοχικότητας αποτελούν τόσο προϋπόθεση όσο και θεμέλιο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Με τις σημερινές προτάσεις μας επιδιώκουμε να ανεβάσουμε τη διακρατική συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε νέο επίπεδο. Με κοινές αξίες, μεγαλύτερη κινητικότητα, ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και συνέργειες θα δώσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή μας.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινές προτάσεις θα ωφελήσουν ολόκληρο τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, πρωτίστως, τους φοιτητές μας, Οι οποίοι χρειάζονται σύγχρονες διακρατικές πανεπιστημιουπόλεις με εύκολη πρόσβαση στην κινητικότητα στο εξωτερικό, ώστε να καταστεί δυνατή μια πραγματικά ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πορεία και εμπειρία. Είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συνασπισμοί ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προετοιμάζουν το έδαφος· έως τα μέσα του 2024, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα στηρίξει έως και 60 συνασπισμούς ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με περισσότερα από 500 πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια

Η ψηφιακή δεκαετία    θέτει φιλόδοξους στόχους, βάσει των οποίων έως το 2030 τα άτομα με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό 80 % και οι απασχολούμενοι ειδικοί στις ΤΠΕ να ανέρχονται σε 20 εκατομμύρια.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη στήριξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άνω των 5,000 στην Ευρώπη) για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων. Πώς; Η στρατηγική δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια στην Ευρώπη να αναλάβουν τις δράσεις που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη της Ευρώπης. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καταστούν οι βασικοί παράγοντες αλλαγής στη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

Οικοδόμηση γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου θα καταστήσει δυνατή τη στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν κοινά διακρατικά εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινά πτυχία. Ειδικότερα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης υψηλής ποιότητας για όλους, ώστε να διευκολυνθεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, με έμφαση στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Η Επιτροπή έχει ήδη καθιερώσει διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη   σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να συμφωνήσει από κοινού σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε η ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση να καταστεί αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς. Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενίσχυση ενός εργατικού δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης. Η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε ψηφιακούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια ή το υπολογιστικό νέφος, είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό.

 

Πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει διάφορες δράσεις για την επίτευξη αυτών των δραστηριοτήτων:

 • Μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής  και σε πολυτομεακά μαθήματα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, της μικροηλεκτρονικής και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.
 • Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη: στήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών όλων των ηλικιών, του προσωπικού και των ερευνητών, της ψηφιακής ικανότητας των πανεπιστημίων, καθώς και του βασικού ρόλου των πανεπιστημίων για την καινοτομία και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, και των πανεπιστημίων να ηγηθούν της ψηφιακής μετάβασης

 

Ως επόμενα βήματα, η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη. Αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο η πρόταση αυτή, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη και τους σχετικούς εταίρους στην εφαρμογή της. Δείτε τις ειδήσεις  σχετικά με την πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας για να ενημερώνεστε σχετικά με αυτή και άλλες πρωτοβουλίες.

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019

 

Αναδημοσίευση The EU launches two new initiatives to foster higher education sector,  δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

European Strategy for Universities

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ