Γενικές πληροφορίες

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση με σκοπό τη στήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων των ατόμων και των οργανισμών είναι διαθέσιμες με τη μορφή δανείων, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων. Για την περίοδο 2021-2026, οι περισσότερες δραστηριότητες στον ψηφιακό μετασχηματισμό χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά και ως δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων», του Erasmus +, των ΕΔΕΤ και του ΕΟΠ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Εθνικού Συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας των Κυπρίων.

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η συνολική αξία του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου ανέρχεται σε 1.2 δισ. EUR, εκ των οποίων 282 2 εκατ. EUR προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση, ποσό που αντιστοιχεί στο 23 % των συνολικών κονδυλίων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα συμβάλουν στην ψηφιακή μετάβαση της Κύπρου με έμφαση στην εκπαίδευση (ένα νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς), στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών μονάδων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM, καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες εν γένει (εθνικό σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και μέτρα για την προετοιμασία, την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων — ψηφιακές δεξιότητες). Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, στόχος είναι να εξουσιοδοτηθεί η εθνική ρυθμιστική αρχή να βελτιώσει την καλωδίωση των κτιρίων ώστε να είναι «έτοιμη για Gigabit-», προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση της συνδεσιμότητας και να βελτιωθούν τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές. Υπάρχουν επενδύσεις στις έξυπνες πόλεις, στην έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, στις έξυπνες υποδομές μέτρησης και στην ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η Κύπρος σχεδιάζει ορισμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) με τη χρήση τεχνολογιών Digital Twin, τις πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Οι μεταρρυθμίσεις στην  απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τους ανθρώπινους πόρους  θα υποστηριχθούν με 172,9 EUR από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 94 εκατ. EUR για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος — αναβάθμιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων. Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος θα αντιμετωπίσει την αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και της αγοράς εργασίας, θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς STEM. Θα αναπτυχθεί νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και θα επεκταθεί η δωρεάν υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Προγραμματίζονται επενδύσεις σε τεχνικές σχολές και 15 εκατ. EUR προορίζονται για την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με τη γαλάζια και πράσινη οικονομία, την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα για τους ανέργους και την εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών.

Οι προσκλήσεις για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημοσιεύονται στην ειδική σελίδα της διαδικτυακής πύλης για τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Εθνική χρηματοδότηση

Στην πύλη των προγραμμάτων χρηματοδότησης,  την οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζονται διάφορες γραμμές χρηματοδότησης, όπως τα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα εθνικά συστήματα παροχής κινήτρων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα εθνικά σχέδια παροχής κινήτρων  σχεδιάζονται και εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Στόχος των σχεδίων αυτών είναι η υλοποίηση διαφόρων πολιτικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, π.χ. τόνωση της απασχόλησης, προώθηση του τουρισμού κ.λπ. Η υλοποίηση και διαχείριση των έργων γίνεται εξ ολοκλήρου στην Κύπρο από τα αρμόδια υπουργεία/φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η πλατφόρμα e-Gnosis του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση, καθώς και άλλες σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον Μάρτιο του 2022 έως το τέλος του 2025, διοργανώνει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες. Οι διαθέσιμες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

 • Ψηφιακές δεξιότητες για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση
 • Ασφάλεια και υγεία
 • Εργαστήρια Europass
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διαχείρισης

Διάφορες επιλογές χρηματοδότησης είναι επίσης διαθέσιμες στην πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, μπορείτε να βρείτε κατάλογο για την Κύπρο σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Αναδημοσίευση Available funding in Cyprus.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία