Γενικές πληροφορίες

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση με σκοπό τη στήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων των ατόμων και των οργανισμών είναι διαθέσιμες με τη μορφή δανείων, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων. Για την περίοδο 2021-2026, οι περισσότερες δραστηριότητες στον ψηφιακό μετασχηματισμό χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά και ως δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων», του Erasmus +, των ΕΔΕΤ και του ΕΟΠ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Eλληνικού Εθνικού Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας.

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας  στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στη συνδεσιμότητα και στις ψηφιακές δεξιότητες. Θα επενδύσει 160 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη δικτύων 5G, 1.3 δισ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και άλλα 375 εκατ. ευρώ στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, με σκοπό την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, βάσει του σχεδίου θα επενδυθούν πάνω από 500 εκατ. ευρώ στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος εκπαίδευσης και υγείας και σχεδόν 750 εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 2022 δρομολογήθηκαν διάφορα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, π.χ. έργα για την ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών (598 εκατ. EUR)· ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και των διαδικτυακών υπηρεσιών· και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταρρύθμιση για την υλοποίηση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και μέτρα για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ εισάγει ένα σύστημα στήριξης που παρέχει κουπόνια σε ΜΜΕ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ψηφιακών τεχνολογιών και συναφών υπηρεσιών. Μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, οι ΜΜΕ μπορούν εύκολα να υποβάλουν αίτηση για στήριξη και να επιλέξουν μια λύση ψηφιοποίησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Το έργο περιλαμβάνει επίσης συμβουλευτική στήριξη για την ανάπτυξη νέων λύσεων ψηφιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να παράσχει στήριξη ψηφιοποίησης σε τουλάχιστον 100,000 ΜΜΕ μέσω του συστήματος κουπονιών και να βοηθήσει τουλάχιστον 1,000 ΜΜΕ να αναπτύξουν νέες ψηφιακές λύσεις.

Πάνω από 500,000 μαθητές, ηλικίας 4 έως 24 ετών, από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και περισσότεροι από 150,000 εκπαιδευτικοί ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έλαβαν κουπόνι 200 EUR για την αγορά ταμπλέτας, φορητού υπολογιστή ή επιτραπέζιου υπολογιστή. Το μέτρο «κουπόνια σε σπουδαστές για φορητούς υπολογιστές και άλλα είδη πληροφορικής»  απευθυνόταν σε άτομα χαμηλού εισοδήματος, προωθώντας παράλληλα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα σχολεία έκλεισαν και τα μαθήματα παραδόθηκαν αποκλειστικά διαδικτυακά και απαιτούνταν η χρήση συσκευής ΤΠ, η πρωτοβουλία διευκόλυνε την πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση.

Το 2023,  τα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα  επιδιώκουν την κατάρτιση 150,000 επιπλέον εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων ΜΜΕ, στους τομείς των ψηφιακών, περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων. Οι πάροχοι κατάρτισης ανήκουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και πληρούν ορισμένα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας. Σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος διά βίου μάθησης, η επένδυση βελτίωσε το μοντέλο υλοποίησης των προγραμμάτων αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, καθώς και τα εργαλεία συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, γεγονός που ενίσχυσε την ικανότητα του συστήματος να παρέχει κατάρτιση υψηλής ποιότητας και σχετική με την αγορά εργασίας σε όσους την χρειάζονται. Περισσότερες πληροφορίες.

Εθνική χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στόχος της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους και την ταχύτερη επανένταξή τους στην εργασία. Οι ασκούμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωσή του συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει την πιστοποίηση δικαιούται επίδομα 5 EUR ανά ώρα κατάρτισης, οπότε για ένα πρόγραμμα 200 ωρών ανέρχεται σε 1,000 EUR.

Το epicentre  ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και ΜΜΕ (EISEMA), προκήρυξε πρόσκληση για χρηματοδότηση για τη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων διατομεακών/διασυνοριακών αλυσίδων αξίας στους ακόλουθους τομείς: ΤΠΕ, χρηματοοικονομική τεχνολογία, υγεία και γεωργικά προϊόντα διατροφής.
Άλλες επιλογές χρηματοδότησης

Η πρωτοβουλία DiGiYouth, μια σύμπραξη Microsoft με αναγέννηση, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέους και νέους πτυχιούχους με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων. Ξεκίνησε το 2020 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «GR for Growth Initiative» της Microsoft και της ευρύτερης δέσμευσης της εταιρείας για την εκπαίδευση 100,000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων σπουδαστών, αποφοίτων, ανέργων και επαγγελματιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η πρωτοβουλία DiGiYouth βρίσκεται τώρα στο τρίτο έτος της και έχει επεκταθεί με τρία νέα εντατικά προγράμματα κατάρτισης μέσω καινοτόμων ακαδημιών με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο νέος κύκλος της πρωτοβουλίας DiGiYouth περιλαμβάνει:

  • Ακαδημία Αναζωογόνησης για την Τεχνική Επιχειρηματική Ανάλυση 4 Γυναίκες, ένα εντατικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον τομέα της τεχνολογίας,
  • Ακαδημία Αναζωογόνησης για την Κυβερνοασφάλεια, Μηχανική DevOps, μια καινοτόμος ακαδημία με ειδίκευση στην ασφάλεια δικτύων
  • Ακαδημία Αναζωογόνησης Εργαλείων υπολογιστικού νέφους Τόμος 4, που προσφέρει πρόσβαση σε μοναδικά ψηφιακά εργαλεία Microsoft

Διάφορες επιλογές χρηματοδότησης είναι επίσης διαθέσιμες στην πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, μπορείτε να βρείτε κατάλογο για την Ελλάδα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Αναδημοσίευση Available funding in Greece.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία