Δεν νοούνται ψηφιακές τεχνολογίες χωρίς μικροτσίπ. Τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών είναι ζωτικής σημασίας για βασικές ψηφιακές τεχνολογίες του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), της τεχνολογίας 5G και της υπολογιστικής παρυφών, όπως ορίζεται στην ψηφιακή δεκαετία  2030 της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την πράξη της ΕΕ για τα μικροκυκλώματα με σκοπό την ανάπτυξη ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος ημιαγωγών, μιας ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού και τη στήριξη πρωτοβουλιών για την απόκτηση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση στη μικροηλεκτρονική.

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021 , η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μια νέα πράξη της ΕΕ για τα μικροκυκλώματα, με σκοπό την από κοινού δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μικροκυκλωμάτων και την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ένωσης.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή τη νέα στρατηγική: η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα. Η στρατηγική έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, δεξιότητες και τεχνολογικές ικανότητες για να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα των ημιαγωγών, πέραν της έρευνας και της τεχνολογίας στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συσκευασία προηγμένων μικροκυκλωμάτων.

Χάρη στην ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ημιαγωγών και να ενισχύσει την τεχνολογική υπεροχή της Ευρώπης. Η στρατηγική θα κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους άνω των 43 δισ. ευρώ και θα θεσπίσει μέτρα για την προετοιμασία, την πρόβλεψη και την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού.

Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η Ευρώπη θα χρειαστεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Πράγματι, η ζήτηση ταλέντων στον τομέα της ηλεκτρονικής αυξάνεται τα τελευταία 20 χρόνια, με την ευρωπαϊκή βιομηχανία μικροηλεκτρονικής να είναι άμεσα υπεύθυνη για 455,000 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης το 2018. Η κύρια πρόκληση για τον τομέα είναι στη συνέχεια η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων υψηλής ειδίκευσης. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό σχεδιασμού και κατασκευής που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία καθώς και περισσότερη κατάρτιση των σπουδαστών σχετικά με τα πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα.

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον τομέα της μικροηλεκτρονικής

Ένας από τους κύριους πυλώνες της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» είναι η στήριξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για την προώθηση της δημιουργίας ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ευρωπαϊκή παραγωγή μικροκυκλωμάτων ημιαγωγών. Ειδικότερα, οι δράσεις θα στηρίξουν την πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, βραχυπρόθεσμα μαθήματα κατάρτισης, τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας/πρακτική άσκηση και μαθητεία, κατάρτιση σε προηγμένα εργαστήρια κ.λπ.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα στηρίξει ένα δίκτυο κέντρων ικανοτήτων, που θα βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωσία και πειραματισμό στον τομέα των ημιαγωγών, βοηθώντας τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να προσεγγίσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες σχεδιασμού και να αναπτύξουν δεξιότητες. Τα κέντρα αυτά προορίζονται να αποτελέσουν πόλους έλξης για καινοτομία και νέα ταλέντα, αυξάνοντας την τεχνολογική ελκυστικότητα της Ευρώπης για την κατασκευή ημιαγωγών. Θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων, προσελκύοντας και κινητοποιώντας νέα ταλέντα και στηρίζοντας την ανάδυση κατάλληλα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την ενίσχυση του τομέα των ημιαγωγών, μεταξύ άλλων μέσω της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Το δίκτυο κέντρων ικανοτήτων θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και στην παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας, εμπειρογνωσίας και δεξιοτήτων στα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να τους βοηθήσει να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ημιαγωγών. Επίσης, θα διευκολύνει τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή δεξιοτήτων, γνώσεων και ορθών πρακτικών και την εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να ενισχύσουν τις εθνικές στρατηγικές τους για τις δεξιότητες στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντικατοπτρίζονται στα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων.

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022.
Πηγή: Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων της Επιτροπής

 

Αναδημοσίευση Skills for Chips: Commission proposes Chips Act to foster Europe’s competitiveness and achieve digital transition,  δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

European Chips Act

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Cloud Computing
  • 5G
  • Μικροηλεκτρονική

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ