Πώς μπορεί η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι η κατάρτιση, ιδίως για τα άτομα που έχουν ήδη περάσει την αρχική τους εκπαίδευση, συχνά απαιτεί υπερβολικά χρόνο και οικονομικούς πόρους και, ως εκ τούτου, δεν είναι προσβάσιμη σε όλους;
Αυτό είναι το ερώτημα στη βάση των δύο νέων προτάσεων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου: για να επιλυθεί το ζήτημα και να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι είναι σε θέση να αναβαθμίζουν τις ψηφιακές (και όχι μόνο) ικανότητές τους και ότι είναι ταυτόχρονα σε θέση να τις πιστοποιούν, οι δύο προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα σχετικά με τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης (ILA) και τα μικροδιαπιστευτήρια θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους να βρουν ευκαιρίες μάθησης και ευκαιρίες απασχόλησης. Τι είναι όμως οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης και τα μικροδιαπιστευτήρια;

Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης

Τα ILAS είναι πορτοφόλια εικονικών δεξιοτήτων, τα οποία δημιουργούνται από τις εθνικές αρχές, για κάθε άτομο σε ηλικία εργασίας. Περιλαμβάνονται οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές εργασίας, καθώς και οι άνεργοι και τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού.
Στο πλαίσιο της πρότασης, οι εθνικές αρχές θα εξασφαλίζουν επαρκή ετήσια παροχή ατομικών δικαιωμάτων κατάρτισης στους εν λόγω λογαριασμούς, με υψηλότερα ποσά για τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κατάρτισης. Οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να συσσωρεύουν αυτά τα δικαιώματα και να τα χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα θα μπορούν να ξεκινούν μεγαλύτερη ή πιο δαπανηρή κατάρτιση ή να εκπαιδεύονται προκειμένου να επικαιροποιούν ή να ολοκληρώνουν τις δεξιότητές τους και να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας.

Μικροδιαπιστευτήρια

Τα μικροδιαπιστευτήρια πιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα μετά από μια μικρή μαθησιακή εμπειρία (π.χ. σύντομο μάθημα ή κατάρτιση). Αποτελούν ένα ευέλικτο και στοχευμένο μέσο που βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για την προσωπική και την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Τα μικροδιαπιστευτήρια χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως σε πολλούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγέλματα και αγορές εργασίας. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα παρέχει έναν κοινό ορισμό για τα μικροδιαπιστευτήρια, θα παρέχει κοινά πρότυπα και θα βελτιώνει την αναγνώριση σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα μικροδιαπιστευτήρια μπορούν να στηρίξουν στοχευμένη, ευέλικτη αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση για την κάλυψη νέων και αναδυόμενων αναγκών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Δεδομένης της ευελιξίας τους, αυτά μπορούν να σχεδιάζονται και να παρέχονται από διάφορους παρόχους σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα.
Τα μικροδιαπιστευτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ενεργοποίησης και της ένταξης στην αγορά εργασίας: είναι για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, απασχόλησης ή μορφωτικού επιπέδου.

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να καταστήσει τα μικροδιαπιστευτήρια λειτουργικά σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις επιχειρήσεις, τους τομείς και τα σύνορα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν όσον αφορά τα εξής:

  • έναν σαφή ορισμό των μικροδιαπιστευτηρίων·
  • τα καθιερωμένα στοιχεία για την περιγραφή τους· και
  • τις βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και την έκδοσή τους.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι τα μικροδιαπιστευτήρια είναι υψηλής ποιότητας και εκδίδονται με διαφανή τρόπο ώστε να προσδίδουν εμπιστοσύνη στα στοιχεία που πιστοποιούν. Αυτό θα τονώσει τη χρήση μικροδιαπιστευτηρίων από εκπαιδευόμενους, εργαζομένους και άτομα που αναζητούν εργασία, ώστε να επωφεληθούν από αυτά. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης συστάσεις σχετικά με τα μικροδιαπιστευτήρια στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στις πολιτικές για την αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν, οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν νέες ή πρόσθετες δεξιότητες με εξατομικευμένο τρόπο, έτσι ώστε να μην αποκλείεται κανένας. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια έχει καίρια σημασία για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.  Τα μικροδιαπιστευτήρια μπορούν να αποτελούν μέρος της προσφοράς μάθησης που περιλαμβάνεται σε ατομικούς λογαριασμούς μάθησης.
© rh2010 — stock.adobe.com

 

Αναδημοσίευση Individual Learning Accounts and Microcredentials: two new European Commission proposals to support upskilling, δημιουργήθηκε από Niamh Thornton.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Press release

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ