Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σήμερα περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο επηρεάζονται από ζητήματα προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι σε θέση τα άτομα με αναπηρίες να ζουν, να κινούνται και να αναπτύσσονται ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία. Χωρίς πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό, τα άτομα με αναπηρίες δε θα έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία.

Η προσβασιμότητα αντιμετωπίζεται με υψηλή προτεραιότητα στην Κύπρο, γι’ αυτό όλοι οι Κυβερνητικοί φορείς που υλοποιούν έργα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) εφαρμόζουν την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, στα πλαίσια της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τα Άτομα με Αναπηρία και της Οδηγίας 2016/2102 της Ε.Ε. (εφεξής «Οδηγία») για την προσβασιμότητα των Ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία.

H Έκθεση που ακολουθεί υποβάλλεται από την Κύπρο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 1ης περιόδου παρακολούθησης της συμμόρφωσης της προσβασιμότητας των Ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Οδηγία η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική νομοθεσία με τον Νόμο Ν. 50(Ι)/2019 (εφεξής «Νόμο»).

Αρμόδια αρχή (κυβερνητικός οργανισμός) για την παρακολούθηση και εφαρμογή των θεμάτων προσβασιμότητας στην Κύπρο είναι το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.) που υπάγεται στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Υ.Ε.Κ.Ψ.Π.).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως απαίτηση που απορρέει από την Οδηγία και τον Νόμο, είναι υπεύθυνη για την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Είναι επίσης υπεύθυνη για την υποβολή της Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου όλων των εκθέσεων σε προσβάσιμη μορφή.

Για την 1η περίοδο παρακολούθησης, οι εργασίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές και η ετοιμασία της Έκθεσης, έγινε σε συνεργασία με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.).

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των Ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της Οδηγίας, διενεργήθηκε σε συνολικό δείγμα 114 Ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, με δύο (2) μεθόδους:

Για τους Ιστότοπους: α) με τη μέθοδο της απλουστευμένης παρακολούθησης (πλήθος 93), και β) με τη διεξοδική παρακολούθηση (πλήθος 15), και για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές με τη μέθοδο της διεξοδικής παρακολούθησης (πλήθος 6), σύμφωνα με το νέο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) (εφεξής «Ευρωπαϊκό Πρότυπο»).

Η επιλογή του δείγματος έγινε με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, ενώ ο έλεγχος περιλάμβανε δοκιμές για καθεμία από τις απαιτήσεις Αντιληπτικότητας, Χρηστικότητας, Κατανοησιμότητας και Αξιοπιστίας (Αρχές Προσβασιμότητας), καλύπτοντας τις ανάγκες προσβασιμότητας χρήστη όπως αναφέρονται στην ενότητα 1.3.2 του Παραρτήματος Ι της Εκτελεστικής Απόφασης (Ε.Ε.) 2018/1524 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «Εκτελεστική Απόφαση»).

Στην Έκθεση περιγράφονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της παρακολούθησης, η διαδικασίας εκτέλεσης και ο εθνικός μηχανισμός υποβολής παραπόνων.

 

Αναδημοσίευση είδησης απο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ).

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Λογισμικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος
 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ