Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η Εθνική Συμμαχία για Ψηφιακές Δεξιότητες και Απασχόληση, ως εφεξής η «Συμμαχία», αποτελεί ένα συνασπισμό οργανισμών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας, προς γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και δημιουργία μίας ανοικτής, δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Στόχος της Συμμαχίας η προώθηση αποτελεσματικού συντονισμού και η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος και να αποφευχθεί η επικάλυψη προσπαθειών και πρωτοβουλιών.

Η Συμμαχία τελεί υπό την εποπτεία του Ψηφιακού Πρωταθλητή, τίτλος ο οποίος αποδίδεται στον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου, με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 89.557 και ημερ. 10.06.2020, και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2021-2025, το οποίο έχει ενταχθεί στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος το αύριο.

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για τη μάθηση, την εργασία και την ενεργό συμμετοχή στη ψηφιακή κοινωνία και οικονομία. του μέλλοντος, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη από τη ψηφιακή μετάβαση, ενώ αποτελούν προϋπόθεση για ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίες με επαρκείς ανταμοιβές. Παράλληλα, ως αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερο προγράμματος του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελούν εργαλείο παραγωγικότητας, βιωσιμότητας και ευημερίας, και ως εκ τούτου έχουν αναδειχθεί σε ένα από τους τέσσερις (4) βασικούς άξονες δράσης στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης 2030. Σύμφωνα με την Ψηφιακή Πυξίδα, η οποία καταγράφει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ, έως το 2030, τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες ενώ στην ΕΕ θα πρέπει να απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο σχετικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Κρατών-Μελών (ΚΜ) της ΕΕ, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την ευρεία διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αντικείμενο της Εθνικής Συμμαχίας είναι η προώθηση πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ΤΠΕ, που να απευθύνονται στο ευρύτερο εργατικό δυναμικό (και ανέργους) αλλά και σε επαγγελματίες ΤΠΕ, καθώς και στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες και απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο:

  • Τη βελτίωση της ανταπόκρισης της κοινωνίας στη ψηφιακή πρόκληση και τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στη ψηφιακή κοινωνία και οικονομία
  • Τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, τόσο όσον αφορά τις δεξιότητες του μέλλοντος όσο και τη διαθεσιμότητα ειδικών ΤΠΕ για κάλυψη των όλο και αυξανόμενων και πιο εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον
  • Την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ
  • Τον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε να προάγει τις δεξιότητες του μέλλοντος, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στη μάθηση και τη διδασκαλία, και να προωθεί την επαγγελματική κατεύθυνση στους τομείς STEAM, και
  • Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και της δια βίου μάθησης

Comments are closed.